Wie we zijn

Helder over water is een samenwerkingsverband van Lijn43 V.O.F gevestigd te Utrecht en Ontwerpstudio Spanjaard gevestigd te Maartensdijk.
Lijn43 V.O.F., gevestigd aan Paul Huflaan 6, 3584 GC UTRECHT, is namens Helder over water verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Helder over water
Postbus 85.099
3508 AB UTRECHT
www.helderoverwater.org
info@helderoverwater.org

Functionaris Gegevensbescherming

María Camarasa van Lijn43 V.O.F.  Zij is te bereiken via info@helderoverwater.org.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Helder over water verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Helder over water verzamelt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfs-/organisatienaam
 • Functie
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekening- en btw-nummer (uitsluitend indien van toepassing t.b.v. facturering)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Helder over water verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Helder over water neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of ‑systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Helder over water bewaart uw persoonsgegevens lang.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Als u ons een vraag stelt per e-mail
We bewaren de e-mails die u stuurt. Welke gegevens daarin staan bepaalt u zelf. Onze e-mailcorrespondentie bewaren we permanent. We werken met goed beveiligde mail van Google (G suite).

Als wij u persoonlijk of telefonisch gesproken hebben in het kader van een specifiek project
We bewaren uw naam, bedrijfsnaam, zakelijke adres, e-mailadres en telefoonnummer en een verwijzing naar het project waarover wij u hebben gesproken. Wij bewaren beknopte notities van het gesprek.

Als we in een product een bron hebben gebruikt die u ons heeft verstrekt
We bewaren uw naam, bedrijfsnaam, zakelijke adres, e-mailadres en telefoonnummer en een verwijzing naar het project waarvoor u de brongegevens heeft verstrekt. Deze gegevens bewaren we permanent, om toestemming te kunnen vragen voor (her)publicatie of om contact op te nemen wanneer een lezer van een van onze publicaties vragen heeft over door u verstrekt of via u verkregen bronmateriaal.

Als u aan Helder over water een opdracht hebt verstrekt of een dienst heeft geleverd
We bewaren uw (bedrijfs)naam, adres en bankrekening- en btw-nummer ten minste zeven jaar in ons factureringssysteem. Af en toe schonen wij ons adressenbestand op. Als we denken nooit meer contact met u te hebben, verwijderen we uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens

Helder over water deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (met uitzondering van gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Helder over water en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@helderoverwater.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Helder over water wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Bij het bezoeken van onze website kunt u ervoor kiezen alle cookies te accepteren, te weigeren of uw eigen cookievoorkeuren in te stellen.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Helder over water neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@helderoverwater.org.